Home »

 
 

Disclaimer

 

Met het bezoeken van deze website, participatie op de sociale media kanalen welke beheerd door Groningen in Opstand en het gebruik van het door Groningen in Opstand verspreide promotiemateriaal gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. De redactie behoudt zich het recht de disclaimer aan te passen.

Algemeen

Groningen in Opstand (hierna te noemen; GiO) is een platform dat zich inzet voor welzijn, veiligheid en werkgelegenheid in de provincie Groningen. GiO is geen actiegroep of organisatie, maar een faciliterend platform voor eenieder die in opstand komt tegen onrecht en misstanden in stad en provincie Groningen. Door het verspreiden van onder andere nieuws, columns, persberichten en grafisch (promotie)materiaal, bijvoorbeeld via deze officiële website (GroningerOpstand.nl) en accounts op sociale media, ondersteunt GiO afzonderlijke personen, groepen of bewegingen die zich inzetten voor het algemeen belang van de Groninger. Hiermee wil GiO op een constructieve en verantwoorde wijze bijdragen aan het welbevinden van alle Groningers.

GiO is een initiatief zonder politieke kleur of commercieel belang en distantieert zich uitdrukkelijk van racisme, agressie, geweld en vernielingen. GiO staat voor ‘opstand met verstand’ middels ludieke en vreedzame acties en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties en reacties van sympathisanten of die van andere groepen en organisaties, daar elk hierin zijn eigen (persoonlijke) verantwoordelijkheid behoudt.

Inhoud

Het team achter GiO (hierna te noemen; de redactie) hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het inrichten en beheren van de webpagina en accounts op sociale media. Er kan echter nimmer garantie worden gegeven voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de desbetreffende gegevens, informatie of meningen. Zodoende kan er op geen enkele manier en om geen enkele reden een beroep op worden gedaan op de inhoud van de webpagina.

GiO biedt eenieder de mogelijkheid om informatie in te zenden voor publicatie. De redactie houdt zich voorbehouden om deze informatie te herschrijven of aan te vullen en is niet verplicht om elk ingezonden stuk te publiceren. Het is mogelijk om informatie anoniem in te zenden. In dat geval zal de redactie de bron beschermen. De redactie is nimmer verplicht om haar bronnen prijs te geven.

Informatie verspreid door GiO hoeft niet de mening van de redactie weer te geven. De redactie is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van het lekken van enigerlei informatie. De redactie aanvaard geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade – in welke vorm dan ook – voortvloeiend uit het gebruik van de gegevens, informatie en meningen op de website of via sociale media, noch voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van deze gegevens, informatie en meningen, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Sommige hyperlinks van deze website verwijzen naar websites van derden. GiO heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. De redactie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Copyright

De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gedistribueerd of verspreid, anders dan via de daarvoor bestemde sharebuttons welke bij elk artikel en op elke pagina worden weergegeven. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mag nimmer tegen vergoeding aan derden beschikbaar worden gesteld.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, slogans, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, anders dan bij vreedzame demonstraties zonder commerciële doeleinden of politieke kleur. Ook de slogan “Samen sterk voor welzijn, veiligheid en werk!” en de leuzen vermeld op de posters mogen hierbij worden gebruikt.

De beeld-, model- en auteursrechten van het Groninger beeldmerk ‘Popko’ – het boertje met in zijn linkerhand een drietand, verwerkt in het officiële logo van GiO en posters en ander promotiemateriaal – inclusief kleurgebruik en samenstelling is uitdrukkelijk voorbehouden aan De Heeren Van Vondel (Rob van Vondel, Bert van Vondel) c.q. Promotie Groningen. Met de stopzetting of opheffing van GiO, of het staken van de activiteiten van De Heeren Van Vondel voor GiO, komt automatisch het recht te vervallen om het door GiO verspreide promotiemateriaal te gebruiken anders dan door De Heeren Van Vondel c.q. Promotie Groningen.

Augustus 2014
Share Button